จะไม่ up blog ไปสักพัก

Posted on Thursday, March 17th, 2005 at 10:59 am

โปรแกรมที่ใช้มีปัญหา เลย up ไม่ได้ ถ้าซ่อมเสร็จเมื่อไหร่จะ up อีก

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “จะไม่ up blog ไปสักพัก”

  1. NungNing says:

    (-“-) อ่านไม่ออก

Leave a Reply