Archive for July, 2008

เด็กที่บ้าน (3)

Posted on Thursday, July 31st, 2008 at 4:28 am

Some day, my love, some day, we can share our place just like we share our love……

ในพระจันทร์มี….

Posted on Tuesday, July 29th, 2008 at 10:57 am

เด็กที่บ้าน (2)

Posted on Sunday, July 27th, 2008 at 4:00 am

มีคนบ่นว่าบ่อเล็กไป คนเลี้ยงมันเลยทนไม่ไหว ไปซื้อบ่อใหม่มา

เด็กที่บ้าน

Posted on Sunday, July 20th, 2008 at 6:59 am

My body is worth…

Posted on Thursday, July 10th, 2008 at 10:03 am

$4340.00The Cadaver Calculator – Find out how much your body is worth.

Created by OnePlusYou

แอ๊บแบ๊ว

Posted on Thursday, July 10th, 2008 at 2:02 am

อ้างอิงจาก blog นี้

อากาศร้อนทำให้คนทำอะไรแปลก ๆ ได้เสมอ

เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน….

Posted on Tuesday, July 8th, 2008 at 11:57 am

ข่าวปีที่แล้ว – ไทยหนุนขึ้นทะเบียน “ปราสาทเขาพระวิหาร” เป็นมรดกโลก

ข่าวปีนี้ – เสร็จโจร! “พระวิหาร” เป็นมรดกโลกของกัมพูชาแล้ว

credit: Pittaya