Archive for August, 2012

i miss you

Posted on Monday, August 6th, 2012 at 8:32 pm

image

โครงการระบบสืบค้นพับสาใบลานล้านนา

Posted on Wednesday, August 1st, 2012 at 11:17 am

วันก่อนไปประชุมที่สวทช.ภาคเหนือ เรื่องโครงการทำระบบสืบค้นพับสาใบลานตัวเมือง ได้มุมมองอะไรใหม่ ๆ มาเยอะ ไม่ว่าจะในแง่ของผู้ใช้ หรือในแง่ของเทคนิค โครงการนี้คงต้องทำระยะยาว เพราะไม่ใช่แค่เรื่องการพัฒนาโปรแกรม แต่มีเรื่องการยอมรับของผู้ใช้ด้วย