Archive for August, 2009

ความรักของเสกสรรค์

Posted on Tuesday, August 25th, 2009 at 1:35 am

ความรักทางจิตวิญญาณหมายถึงความรักที่เลิกยึดถือ ตนเองเป็นศูนย์กลาง แต่ถือคนที่เรารักเป็นตัวตั้งโดยเราไม่มีข้อเรียกร้อง ไม่มีความต้องการจะใช้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นวัตถุรองรับความรัก เราเป็นหนึ่งเดียวกับเขาในแง่นี้ เราไม่แยกตัวเป็นความปรารถนาอีกชุดหนึ่งจากภายนอก หากอนุญาตให้ความรักแผ่รังสีมาจากความสงบในใจเรา เป็นความรักที่มาจากความปรารถนาดี เมตตากรุณา ปราศจากเงื่อนไข ความรักในขั้นจิตวิญญาณนี้เป็นสิ่งที่ต้องเพียรพยายามปฏิบัติ จึงจะเข้าใจและเกิดผล มันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางธรรม ซึ่งแม้ทำไม่ได้ถึงที่สุด มีสติไว้บ้างก็ยังดีกว่าไม่ยอมหันหน้ามาทิศนี้เลย

ที่มา: ความรักของเสกสรรค์ (via @chapter365)

“We learn from history that we learn nothing from history.” – G. B. Shaw

Posted on Sunday, August 23rd, 2009 at 10:19 am


Holocaust Memorial, originally uploaded by pruet.

Posted on Tuesday, August 18th, 2009 at 1:25 pm

ราตรีสวัสดิ์ – ฟักกลิ้ง ฮีโร่ (official version)

Are you serious?

Posted on Wednesday, August 12th, 2009 at 9:19 am


Are you serious?, originally uploaded by pruet.