เหตุผล

Posted on Wednesday, September 12th, 2007 at 11:11 am

“เพราะลลิลเป็นผู้หญิงที่ทำให้เขาอยากมีชีวิตที่สุขสงบและทำตัวให้มีค่าควรคู่หล่อน จนยอมละทิ้งเรื่องราวเหลวไหลในอดีตไว้เบื้องหลัง”

ทางสายพระจันทร์เสี้ยว, ประภัสสร เสวิกุล

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply